Přeskočit na obsah

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

https://ld-solutions.cz

s účinností od 01.12.2023

Vítejte na internetovém serveru, který se zaměřuje na vzdělávání v ekonomické oblasti, zejména v investování (dále jen „Internetové stránky“).

Přečtěte si, prosím, pozorně tyto podmínky užívání, které upravují užívání těchto Internetových stránek (dále jen „Podmínky užívání“). Užíváním těchto Internetových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami užívání bez jakýchkoli výhrad.

Máte-li jakýkoli dotaz související s užíváním těchto Internetových stránek, můžete nás kontaktovat na následující adrese: info@ld-solutions.cz.

Tyto Internetové stránky jsou provozovány společností Partners for bilance, s.r.o., se sídlem Kynická 1247, Praha 9, 190 16, IČ: 19586078 (dále jen „Provozovatel“)

Kontaktní osobou je: jednatelka Daniela Lekičová

e-mail: info@ld-solutions.cz

1. PŘÍSTUP NA INTERNETOVÉ STRÁNKY

Pro přístup na tyto Internetové stránky a pro jejich používání musíte být dospělá osoba dle českého právního řádu. Pokud jste nezletilá osoba, může být vyžadován předchozí souhlas rodičů pro přístup na tyto Internetové stánky.

Pro přístup na tyto Internetové stránky nebo na některé jejich části může být vyžadováno heslo, zejména do uživatelského účtu. V takovém případě je na Vás, abyste podnikli kroky nezbytné k tomu, abyste toto heslo udrželi v tajnosti. Máte právo jej kdykoli změnit. Počet pokusů pro přístup do uživatelského účtu však může být omezen, abychom předcházeli podvodnému jednání. 

Pokud se dozvíte o jakémkoliv podvodném jednání, prosím, neváhejte mě kontaktovat.

V případě jakéhokoli porušení podmínek stanovených v těchto Podmínkách užívání si Provozovatel vyhrazuje právo pozastavit Váš přístup na tyto Internetové stránky nebo do uživatelského účtu.

Dodatečné poplatky za přístup na internet a jeho používání platíte Vy.

2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

a. Práva duševního vlastnictví

Do vývoje těchto Internetových stránek Provozovatel pravidelně investuje. Tyto Internetové stránky a všechny prvky, které obsahují (např. značky, obrázky, texty, videa apod.) jsou chráněny právy duševního vlastnictví a jedná se zpravidla o autorská díla dle zákona č. 121/200 Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli užívání, rozmnožování či zobrazování těchto Internetových stránek (nebo jejich části) v jakémkoli médiu pro jiné než osobní účely, je zakázáno.

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám Provozovatel může poskytnout obsah, který si můžete stáhnout (dále jen „Obsah ke stažení“) výhradně pro vaše osobní a soukromé potřeby. Jakékoli jiné rozmnožování, zobrazování, upravování či šíření těchto Internetových stránek je zakázáno.  Stahováním či užíváním Obsahu ke stažení souhlasíte s jeho užíváním v souladu s těmito Podmínkami užívání.

Nejste oprávněni tyto Internetové stránky užívat jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit čest, pověst či práva jakýchkoli třetích osob v souladu s podmínkami uvedenými níže.

Užití autorských děl publikovaných na Internetových stránkách v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy k takovému užití dáme výslovný souhlas.

V případě, že uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s těmito Podmínkami užívání nebo pokud Provozovateli poskytne prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na příslušných Internetových stránkách a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely publikace na Internetových stránkách. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli, resp. umístit na Internetových stránkách, pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá uživatel Provozovateli za případnou způsobenou škodu. 

b. Práva třetích osob

Tímto Vás Provozovatel informuje, že máte povinnost zajistit veškeré potřebné autorskoprávní licence k užití od jakýchkoli příslušných držitelů práv v souvislosti s jakýmkoli obsahem, který chcete prostřednictvím našich Internetových stránek zveřejnit, včetně veškerých práv duševního vlastnictví nebo práv k literárnímu, uměleckému či průmyslovému vlastnictví, i práva na ochranu osobnosti (včetně práva na podobu), abyste takový obsah mohli bez problémů používat.

c. Uživatelský obsah

Prostřednictvím těchto Internetových stránek Vám Provozovatel může poskytnout prostor určený pro uživatelský obsah, jako jsou texty, fotografie, videa, názory atd. (dále jen „Uživatelský obsah“).

Zveřejňováním Uživatelského obsahu na těchto Internetových stránkách Nám tímto udělujete bezplatnou, neodvolatelnou, nevýhradní a celosvětově platnou licenci na dobu trvání zákonné ochranné lhůty pro práva duševního vlastnictví stanovené v českém právu a v mezinárodních smlouvách (včetně jakýchkoli budoucích doplňujících či pozměňujících právních předpisů) k rozmnožování, zobrazování, užívání, kopírování, pozměňování, upravování, editování, šíření, překládání, vytváření z něj odvozených děl, jeho začleňování do jiných děl a k šíření takového Uživatelského obsahu (jako celku nebo jeho části).

Uvedené způsoby užití jsou povoleny pro veškeré interní i externí firemní nebo finanční komunikační účely, reklamní účely, pro jakékoli účely v oblasti, publicistické činnosti, public relations a pro účely vedení záznamů archívů zejména následujícími způsoby:

 • zveřejňování na internetu v jakémkoli formátu v neomezeném množství,
 • tištěná média v libovolném počtu publikací,
 • zveřejňování v libovolném počtu publikací, zejména zveřejňování pro účely interní komunikace, včetně prodejců a distribučních sítí (velkoobchody, maloobchody, zprostředkovatelé atd.), událostí, letáků na akce, veletrhů, stánků atd., dále také B2B komunikace a odborného tisku v libovolném počtu publikací nebo v neomezeném množství,
 • elektronické, IT, digitální a multimediální zveřejňování a zveřejňování na internetu prostřednictvím jakýchkoli internetových stránek (na libovolných internetových stránkách včetně sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Linkedin apod.) v libovolném počtu příspěvků a vysílání,
 • prostřednictvím jakéhokoli reklamního média (dále jen „Média“).

Tímto berete na vědomí, že sociální sítě jsou platformy ve vlastnictví třetích osob, a tudíž se šíření a užívání Uživatelského obsahu na uvedených sociálních sítích řídí podmínkami užívání stanovenými těmito třetími osobami. Proto Provozovatel odpovědnost za jakékoli užití obsahu námi nebo jakýmikoli třetími osobami v souladu s podmínkami užívání stanovenými těmito sociálními sítěmi, včetně zejména v souvislosti s rozsahem a trváním práv, k nimž byla udělena licence, a odstraněním Obsahu. Nesete odpovědnost za vyřízení jakýchkoli nároků třetích osob v souvislosti s užíváním Obsahu v souladu s podmínkami užívání stanovenými sociálními sítěmi.

Dále Vám Provozovatel tímto dává na vědomí, že jakýkoli Obsah se může objevit ve výsledcích internetových vyhledávačů, a proto může být přístupný i osobám mimo tyto Internetové stránky.

Toto právo Provozovateli umožňuje upravit váš původní Obsah nebo k Uživatelskému obsahu doplnit jakékoli vysvětlení, které bychom považovali za prospěšné, pokud takový Uživatelský obsah nezmění vaši podobu či slova.

Dále může užívání Uživatelského obsahu vést ke shromažďování anonymizovaných informací (viz Zásady ochrany soukromí zde), a/nebo pokud jste k tomu dali výslovný souhlas, informace umožňující vaše ztotožnění jako jsou křesní jméno, příjmení, e-mail nebo přezdívka.

Jakýkoli takový Uživatelský obsah, který zveřejňujete prostřednictvím těchto Internetových stránek, je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost.  Dovolte, aby Vám Provozovatel také připomněl, že Uživatelský obsah nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky a obecně přijímanými morálními zásadami a zásadami uvedenými v těchto Podmínkách užívání. V tomto ohledu si vyhrazuje Provozovatel právo kdykoli odstranit jakýkoli Uživatelský obsah, který je v rozporu s těmito Podmínkami užívání včetně Etického kodexu.

Dále pokud máte přístup k Uživatelskému obsahu vytvořeného jiným uživatelem, musíte dodržovat práva daného uživatele, a zejména nesmíte rozmnožovat nebo šířit uvedený Obsah zveřejněný na jiném médiu bez předchozího souhlasu příslušeného uživatele. 

3. ETICKÝ KODEX

Provozovatel ctí hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance a respekt.

Z tohoto důvodu při užívání těchto Internetových stránek, jakož i při užívání a účasti ve skupinách a diskuzích na sociálních sítích  na tyto Internetové stránky navazující,  souhlasíte, že nebudete:

 • zveřejňovat jakékoli rasistické, násilnické, xenofobní, pomlouvačné, urážlivé, obscénní či nezákonné komentáře,
 • šířit jakýkoli obsah, který by mohl být škodlivý, hanlivý, neoprávněný nebo pomlouvačný, nebo který by porušoval práva na ochranu soukromí nebo osobnosti, podněcoval k násilí nebo k rasové či etnické nesnášenlivosti, nebo který by mohl být považován za značně nemravný nebo jako podněcující k určitým trestným či jiným protiprávním činům.
 • Internetové stránky používat k politickým, propagandistickým či náboženským účelům,
 • tyto Internetové stránky používat k jinému než zamýšlenému účelu, včetně využívání stránek jako seznamky,
 • šířit jakékoli informace, které by mohly přímo nebo nepřímo umožnit identifikaci jména osoby či osoby samotné bez jejího předchozího výslovného souhlasu, jako jsou například příjmení, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo,
 • šířit jakékoli informace či obsah, který by mohl rozrušit nejmladší návštěvníky,
 • zastrašovat či obtěžovat ostatní,
 • dopouštět se jakýchkoli protiprávních činností, včetně činností, které by mohly porušit práva jakékoli osoby k jakémukoli softwaru, fotografiím, obrázkům, textům, videím atd.,
 • šířit obsah (včetně fotografií a videí) zobrazující nezletilé osoby.

Pokud se dozvíte o jakémkoli Uživatelském obsahu, který by toleroval zločiny proti lidskosti, podněcoval k rasové nenávisti či násilí nebo souvisel s dětskou pornografií, neprodleně Provozovatele o této skutečnosti informujte na této e-mailové adrese eva@investovaniproholky.cz, nebo Provozovateli pošlete dopis se všemi podrobnostmi na adresu jeho sídla, a ve svém e-mailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis napadaného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Pokud se domníváte, že jakýkoli Uživatelský obsah je v rozporu s výše uvedenými zásadami, Vašimi právy či právy třetích osob (např. jakékoli porušení, urážka či zásah do soukromí), můžete Provozovatele o této skutečnosti informovat na této e-mailové adrese eva@investovaniproholky.cz nebo Provozovateli poslat dopis se všemi podrobnostmi na adresu jeho sídla, a ve svém e-mailu/dopise uveďte datum, kdy jste uvedený obsah objevili, Vaši totožnost, adresu URL, popis hlášeného obsahu a uživatelské identifikační údaje autora tohoto obsahu.

Toto oznámení by, prosím, mělo obsahovat:

 • datum oznámení,
 • pokud je odesílatel fyzická osoba: příjmení, křestní jméno a další případná křestní jména,
 • popis a konkrétní umístění hlášených skutečností (např. odkaz na URL hlášeného obsahu),
 • důvody, proč by takový obsah měl být odstraněn, včetně odkazů na právní předpisy a vysvětlení (odůvodnění) vztahující se k hlášeným skutečnostem,
 • kopii jakékoli korespondence poslané autorovi či vydavateli hlášených informací nebo činností, ve které požadujete, aby obsah dále nezveřejňovali, odstranili či upravili, nebo případně odůvodnění, proč nebylo možné autora nebo vydavatele zastihnout.

Jakékoli neúplné oznámení nemusí být zohledněno. Upozorňujeme, že pokud kdokoli nahlásí jakýkoli obsah či činnost jako protiprávní, aby dosáhl jejich odstranění nebo zastavil jejich šíření uvedením nepravdivých či nepřesných informací, Provozovatel k tomu nemusí přihlížet.  

INFORMACE UVEDENÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

a. Obecná ustanovení

Tímto Vám připomínáme, že na Internetových stránkách se mohou objevit nepřesnosti či chybějící informace, a to zejména z důvodu zapojení třetích osob. Tímto se zavazujeme, že na Internetových stránkách jakékoli nepřesnosti odstraníme nebo chybějící informace doplníme co nejdříve.

b. Rady

Rady poskytované na těchto Internetových stránkách neslouží jako konkrétní investiční doporučení a je třeba je ověřit u relevantních odborníků na danou oblast.

Informace v nich obsažené slouží výhradně pro obecnou orientaci a v žádném případě nenahrazují jiné konzultace s odborníky, kteří se specializují na danou problematiku. 

Proto nemůžeme zaručit Vaši naprostou spokojenost s radami, které vyplývají z používání takových postupů, a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich používání na Vaší straně.

Potřebujete-li jakékoli další informace nebo máte-li jakékoli pochybnosti, doporučujeme Vám vždy se obrátit na odborníky v konkrétní oblasti.

c. Hypertextové odkazy

Pomocí hypertextových odkazů uvedených na Internetových stránkách se můžete dostat na internetové stránky provozované třetími osobami, jejichž obsah nemůžeme kontrolovat. Vzhledem k tomuto důvodu tyto hypertextové odkazy na Internetových stránkách slouží výhradně ke zpříjemnění vašeho prohlížení internetu a zobrazování internetových stránek jakýchkoli třetích osob je Vaším rozhodnutím a nesete za něj výhradní odpovědnost.

4. OSOBNÍ ÚDAJE

Provozovatel má právo shromažďovat s Vámi související osobní údaje, zejména když: (i) si předplatíte naše služby (ii), stáhnete Obsah ke stažení (včetně e-booku), (iii) přihlásíte se do uživatelského účtu, (iv) pošlete Provozovateli e-mail nebo (v) vyplníte dotazník či se účastníte nějakého výzkumu a/nebo (vi) se přihlásíte k odběru novinek (newsletterů) .

Vaše osobní údaje budou zaznamenány v digitální složce v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupných zde.

V souladu s platnými právními a správními předpisy máte právo na přístup k jakýmkoli údajům, které by se Vás mohly týkat, a na jejich opravu či smazání.  Toto právo můžete kdykoli uplatnit, pokud Provozovateli pošlete oznámení, ke kterému přiložíte kopii Vašeho dokladu totožnosti, na následující adresu: info@ld-solutions.cz.

Potřebujete-li jakékoli další informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, přečtěte si, prosím, Provozovateli Zásady ochrany soukromí zde.

5. SOUBORY COOKIE

Soubory cookie jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem přístroji, když prohlížíte Internetové stránky (například zobrazené stránky, datum a čas takového zobrazení atd.), a které mohou být přečteny kdykoli si zobrazíte stejné Internetové stránky (dále jen „Soubory cookie“).

6. ZMĚNY INTERNETOVÝCH STRÁNEK A PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Obsah a informace uváděné na těchto Internetových stránkách i v těchto Podmínkách používání mohou být změněny, zejména z důvodu dodržování jakýchkoli nových platných právních či správních předpisů nebo za účelem zlepšování našich Internetových stránek.

Jakékoli změny Vám v souladu s těmito Podmínkami užívání Provozovatel ohlásí prostřednictvím Internetových stránek, než nabydou účinnosti. Pokud taková změna nevyžaduje Váš výslovný souhlas, bude další užívání těchto Internetových stránek považováno za vaše přijetí těchto nových Podmínek užívání.  

7. AUTOŘI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto Internetové stránky byly vytvořeny Evou Kellermann, jednatelkou společnosti IpH Partners s.r.o., se sídlem 110 00 Praha – Staré Město, Kaprova 42/14, IČ: 19540019, e-mailová adresa: info@ld-solutions.cz.    

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Provozovatel vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby zajistil nepřetržitý přístup na tyto Internetové stránky. Bohužel ale nemůže zaručit nepřetržitou dostupnost a přístupnost Internetových stránek. Ve skutečnosti může být zapotřebí dočasně pozastavit přístup k Internetovým stránkám nebo k jejich části, zejména z důvodu technické údržby.

Tímto se dále stanovuje, že internet, informační technologie a telekomunikační sítě nejsou bezchybné, a může docházet k přerušením provozu či poruchám. V tomto ohledu Provozovatel nemůže zaručit jejich správné fungování, a proto nenese odpovědnost za jakoukoli škodu v souvislosti s používáním internetu, informačních technologií a telekomunikačních sítí, včetně zejména následujících:

 • špatný signál při posílání či přijímání jakýchkoli údajů či informací prostřednictvím Internetu,
 • jakákoli vnější vniknutí nebo počítačové viry,
 • jakékoli poruchy přijímacího zařízení nebo komunikačních sítí
 • a jakékoli poruchy internetu, které mohou bránit řádnému provozování Internetových stránek.

Odpovědnost Provozovatele je omezena na přímé škody s vyloučením jakýchkoli dalších škod a ztrát.  Přesněji řečeno, nenese odpovědnost za nepřímé škody v souvislosti zejména s jakoukoli ztrátou zisku, tržeb či goodwillu.

9. ROZHODNÉ PRÁVO A SPORY

Tyto Podmínky užívání se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Máte-li jakýkoli dotaz, kontaktujte Provozovatele, prosím, na této adrese:

info@ld-solutions.cz

Dojde-li k jakémukoli sporu mezi Provozovateli a Vámi, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci, kde může být vzniklý spor mezi Provozovatelem a Vámi řešen mimosoudně. Odkaz na formulář týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zde: https://adr.coi.cz/cs.

Publikováno Danielou Lekičovou

Dne: 01.12.2023